Regulamin konta w serwisie internetowym

Spółki Biofaktor sp. z o.o.

1. Informacje o serwisie i regulaminie

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego spółki Biofaktor sp. z o.o. (biofaktor.pl).
1.2. Właścicielem serwisu jest spółka Biofaktor sp. z o.o. w Skierniewicach, adres korespondencyjny ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000054091, posiadająca numer REGON: 750703910, numer NIP: 8361667770, o kapitale zakładowym 151 000,00 zł.

2. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
2.2. Serwis – serwis internetowy spółki Biofaktor sp. z o.o. (biofaktor.pl).
2.3. Spółka – Biofaktor sp. z o.o. w Skierniewicach, adres korespondencyjny ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000054091, posiadająca numer REGON: 750703910, numer NIP: 8361667770, o kapitale zakładowym 151 000,00 zł.
2.4. Konto – indywidualne konto Użytkownika, dostępne po zalogowaniu.
2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Konta.

3. Warunki korzystania z Konta

3.1. Serwis służy prezentacji oferty Spółki.
3.2. Dostęp do dodatkowych treści wymaga posiadania Konta. Po zalogowaniu na Konto Użytkownik będzie miał dostęp do dokładnych parametrów produktów, które produkuje Spółka. Widoczny będzie między innymi skład produktów.
3.3. W celu założenia Konta należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail. Użytkownik może podać dodatkowe dane, takie jak firma, numer NIP, numer telefonu, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
3.4. Użytkownik może wyrazić zgodę marketingową i otrzymywać od Spółki informację handlową.
3.5. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
3.6. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Konta zostaje zawarta, na czas nieoznaczony z chwilą dokonania rejestracji Konta. Konto można w każdej chwili usunąć.
3.7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty.
3.8. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
3.9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
3.10. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF oraz włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Użytkownik zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
4.2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@biofaktor.pl. Każda reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
4.3. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu, z uzasadnionych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów realizacji Umów w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu. Spółka informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie o treści planowanych zmian oraz dacie wejścia w życie planowanych zmian.
4.4. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
4.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 grudnia 2021 r.

Zaloguj się